01 June 2009

Contoh Hadith-Hadith Palsu Yang Tersebar

Assalamualaikum wbt...

Pada era masa kini, pelbagai informasi telah dicapai oleh seluruh lapisan masyarakat. Daripada sekecil buku tadika hingga ke sebesar buku ensiklopedia dan daripada media akhbar sehinggalah ke internet. Namun persoalan yang timbul adalah adakah informasi yang didapati itu benar-benar sahih atau dicedok daripada sumber yang tidak tepat? Jadi, di sini ana ingin berkongsi sedikit informasi mengenai hadith-hadith palsu yang telah tersebar di masyarakat awam tetapi kita tidak menyedarinya.

Amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat awam pada ketika ini yang bersandarkan hadith-hadith yang tidak diketahui kekuatan sanad dan rawinya pada hakikat sebenarnya ianya adalah palsu dan dhaif.

Malah, hadith-hadith yang didapati palsu dan dhaif ini pula telah popular dan sebati di kalangan masyarakat awam sehinggakan tidak boleh berpisah daripada amalan yang telah mereka lakukan.

Oleh yang demikian, ana memetik sebahagian teks daripada tajuk di dalam buku 20 Persoalan Asas Tentang Hadith iaitu Apakah contoh-contoh hadith dhaif dan palsu yang telah tersebar dalam masyarakat. Di dalam tajuk ini terdapat ulasan daripada penulis buku ini namun ana tidak meletakkan ulasan beliau kerana jika diletakkan maka ianya akan difokuskan kepada kedudukan hadith dan pendapat daripada penulis. Sebab lain adalah akan menyebabkan ruangan penulisan di entry ini terlalu panjang kerana ulasan Ustaz Adlan memang panjang. Jika pembaca ingin menatap ulasannya, pembaca boleh membeli buku ini di kedai buku yang berhampiran.

Tetapi yang ditekankan di sini adalah kedudukan hadith tersebut sehinggakan ianya bersanad dhaif dan palsu. Sebab dan mengapa sehinggakan para ulama dan imam muktabar hadith zaman lampau mendhaifkan memalsukan hadith tersebut yang telah tersebar secara meluas kepada masyarakat awam.

Contoh-Contoh Hadith-Hadith Palsu

1. Tuntutlah ilmu walaupun hingga ke negeri China.

Kedudukan Hadis:

Ini adalah hadis palsu. Hadis ini telah disebutkan sebagai palsu oleh Ibn al Jauzi di dalam buku al Maudhu'at[1]. Pembaca juga boleh melihat buku Menangkis Pencemaran Terhadap Agama dan Tokoh-Tokohnya karya Mohd. Asri Zainul Abidin untuk mendapat maklumat lanjut tentang hadis ini. Hadis ini dikritik juga oleh pengkaji hadis seperti Ibnu Tahir al Maqdisi (507H)[2], al Iraqi[3], Ibn Hibban[4] dan Muhammad Nasiruddin al Albani[5].

2. Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahad.

Kedudukan Hadis:

Hadis ini adalah hadis palsu. Menurut Yusuf al Qaradhawi, walaupun maksud hadis ini benar, bukanlah bermakna itu adalah hadis yang benar-benar datang dari Nabi SAW[6]. Hadis ini juga ditolak kesahihannya sebagai sabda Nabi SAW oleh seorang pengkaji hadis zaman ini, Abd. Fattah Abu Ghuddah[7].

3. Tidur selepas subuh/ waktu pagi menghalang rezeki.

Kedudukan Hadis:

Hadis ini adalah hadis palsu. Hadis ini dilabelkan sebagai palsu oleh al Hasan Ibn Muhammad al Shoghoni dan disokong oleh ahli hadis masa kini, Abd. Fattah Abu Ghuddah[8]. Manakala di antara ulama yang melabelkan hadis ini sebagai sangat dhaif pula ialah al Haithami[9], Ahmad Syakir[10], Muhammad Nasiruddin al Albani[11] dan Syuaib al Arnaouth[12].

4. Kisah sahabat Nabi bernama Sa'labah ثعلبة yang tidak membayar zakat.

Kedudukan Hadis:

Hadis ini adalah hadis palsu. Maklumat lanjut ada di dalam buku al Sohih al Musnad Min Asbab al Nuzul karya Syeikh Muqbil bin Hadi al Wadii[13]. Buku ini merupakan antara hasil karya yang terbaik daripada Syeikh Muqbil yang merupakan seorang pengkaji hadis dari negara Yaman. Beliau berusaha mengumpulkan asbab nuzul (sebab-sebab ayat Al Quran diturunkan) yang sahih sahaja. Ini kerana sememangnya telah diketahui bahawa tidak semua asbab nuzul yang tercatat dalam buku-buku terdahulu adalah sahih. Menurut Syeikh Muqbil, kisah Sa'labah yang tidak membayar zakat ditolak kesahihannya oleh imam-imam hadis terkenal seperti Ibnu Hazm (al Muhalla) , al Suyuthi (Lubab al Nuqul) , Ibnu Hajar al Asqalani (Takhrij al Kasyaf dan Fath al Bari), al Haithami (Majma' al Zawaaid), al Zahabi (Tajrid Asma' al Sahabah), al Munawi (Faidh al Qadir) dan al Iraqi (al Mughni - takhrij Ihya' Ulumiddin). Di dalam sanad hadis tersebut terdapat periwayat yang dikritik sebagai dhaif iaitu Ali bin Yazid al Alhani.

Syeikh Muqbil al Wadii juga menyatakan bahawa terdapat riwayat yang disebutkan daripada Ibnu Abbas yang menceritakan bahawa kisah ini adalah berkaitan dengan seorang sahabat bernama Sa'labah bin Abi Hathib dan bukan Sa'labah bin Hathib. Namun riwayat itu juga tidak sahih kerana bersumberkan daripada periwayat-periwayat yang tidak diterima.

Salah seorang ulama dan pendakwah terkemuka Mesir, Muhammad Hassan telah menyenaraikan beberapa hujah yang membuktikan bahawa kisah Sa'labah ini adalah kisah yang tidak benar. Hujah-hujah untuk mendhaifkan hadis ini disebut dalam salah satu ceramah beliau dan boleh didengari dari laman web www.islamway.com.

Kisah ini juga dikritik kesahihannya oleh Yusof al Qaradhawi dalam bukunya Kaifa Nata'amalu Ma'a al Sunnah al Nabawiyyah[14], Al Iraqi[15] dan Muhammad Nasiruddin al Albani[16].

5. Sesiapa yang tidur selepas Asar lalu hilang akalnya, maka janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri.

Kedudukan Hadis:

Hadis ini adalah hadis dhaif seperti yang telah dihuraikan oleh al Albani di dalam bukunya Silsilah al Ahadith al Dhaifah[17]. Sebelum daripada al Albani, hadis ini juga telah didhaifkan oleh al Haithami[18].

6. Kebersihan itu separuh daripada iman.

Kedudukan Hadis:

Hadis ini telah dikritik dan dilabelkan sebagai hadis dhaif jiddan (sangat dhaif) oleh al Iraqi[19] dan dinyatakan sebagai palsu oleh al Albani[20] dengan lafaz yang hampir sama iaitu "kebersihan itu menyeru kepada keimanan".

7. Perselisihan dalam umatku adalah rahmat.

Kedudukan Hadis:

Hadis ini telah dikategorikan oleh beberapa orang ulama hadis sebagai tidak ada asalnya. Perkataan ini bermaksud tidak ada asal usulnya dalam mana-mana buku hadis. Begitulah pendapat yang dikemukakan oleh al Subki sebagaimana dicatatkan oleh al Albani dalam bukunya Silsilah al Ahadith al Dhaifah[21]. Al Iraqi juga menolak kesahihan hadis ini[22].

8. Sabar itu separuh daripada iman.

Kedudukan Hadis:

Menurut Ibn Rajab al Hanbali, ini adalah kata-kata sahabat dan bukan hadis Nabi SAW[23]. Di antara yang menyebutnya sebagai hadis Nabi SAW ialah al Ghazali dalam bukunya Ihya' Ulumiddin. Menurut al Iraqi yang mengkaji hadis-hadis Ihya' Ulumiddin, hadis tersebut adalah dhaif[24]. Begitu juga dengan al Albani yang menyatakannya sebagai sangat dhaif[25]. Menurut al Baihaqi dan al Zubaidi, kata-kata ini mauquf (kata-kata sahabat)[26].

9. Kita telah pulang dari jihad yang kecil ( peperangan) dan kita menuju kepada jihad yang lebih besar/paling besar. Para sahabat berkata: Apakah jihad yang paling besar? Rasulullah berkata: Jihad menentang hawa nafsu.

Kedudukan Hadis:

Hadis ini telah dinilai sebagai hadis dhaif oleh Syuaib al Arnaouth ketika beliau menyemak hadis-hadis di dalam buku Jami' al 'Ulum Wa al Hikam tulisan Ibn Rajab al Hanbali[27].Beliau telah mengambil pandangan Ibnu Hajar al Asqalani yang menyatakan bahawa kata-kata ini ialah kata-kata seorang ulama tabiin yang bernama Ibrahim Bin 'Ablah.

Menurut al Albani dalam Silsilah al Ahadith al Dhaifah: Munkar. Al Albani telah menukilkan kata-kata Ibnu Taimiyyah (728H) dalam Majmu' al Fatawa:

Tidak ada asalnya (hadis tersebut) dan tidak diriwayatkan oleh pakar-pakar yang mengetahui tentang kata-kata Nabi SAW dan perbuatan baginda. Dan memerangi orang-orang kafir (jihad) adalah sebesar-besar amalan bahkan merupakan amalan yang terbaik yang dilakukan oleh seseorang manusia[28].


10. Berbual di masjid memakan pahala seperti binatang liar memakan rumput.

Kedudukan Hadis:

Menurut beberapa orang ulama hadis, hadis ini adalah palsu. Hadis ini disebut di dalam buku-buku seperti Ihya' Ulumiddin karya al Ghazali. Al Iraqi telah memberikan komennya terhadap hadis ini dengan kata beliau: "Aku tidak menemui asalnya"[29]. Pendapat tersebut disokong oleh al Albani di dalam bukunya Silsilah al Ahadith al Dhaifah[30]. Di antara ulama hadis lain yang menyatakan bahawa hadis ini palsu ialah al Zubaidi, al Fairuz Abadi, Ibn Hajar al Asqalani, Ali al Qari dan Abd. Fattah Abu Ghuddah[31].


--------------------------------------
Sumber rujukan:

Buku: 20 Persoalan Asas Tentang Hadis (Ustaz Adlan Abd Aziz)

Notakaki:

[1]Al Maudhu'at - Ibn al Jauzi - jilid 1 - muka surat 215.

[2]Makrifat al Tazkirah - Ibn Tahir al Maqdisi - hadis no. 118.

[3]Al Mughni An Hamli al Asfar - hadis no. 36 - susunan oleh Abu Muhammad Asyraf Bin Abd. Maqsud - cetakan pertama 1995 - Maktabah Dar al Thabariyyah, Riyadh.

[4]Kata-kata beliau diambil daripada buku Ahadith La Tasihhu - Sulaiman Bin Salih al Kharashiy - hadis no. 21 - laman web www.saaid.net).

[5]Silsilah al Ahadith al Dhaifah - hadis no. 416 dan Dhaif al Jami' al Shaghir - hadis no. 906 dan 907.

[6]Taisir al Fiqh Li al Muslim al Mu'ashir - Prof.Yusuf al Qaradawi - m.s. 215.

[7]Qiimatu al Zaman 'Inda al Ulama' - Abd. Fattah Abu Ghuddah - muka surat 30 - cetakan kelapan,1998 - Maktab al Mathbu'at al Islamiyyah, Halab.

[8]Al Mashnu' Fi Ma'rifati al Hadith al Maudhu' - Ali al Qari - tahqiq Abd. Fattah Abu Ghuddah - muka surat 230.

[9]Majma' al Zawaaid - al Haithami - hadis no. 6091.

[10]Al Musnad - Ahmad Ibn Hanbal - edisi tahqiq Ahmad Syakir - jilid 2 - muka surat 4.(www.dorar.net)

[11]Dhaif al Jami' as Shaghir - hadis no. 1484 dan 3531.

[12]Al Musnad - Ahmad Ibn Hanbal - hadis no. 530 - cetakan Muassasah al Risalah, Beirut.

[13]As Sahih al Musnad Min Asbab an Nuzul - Muqbil Bin Hadi al Wadii - muka surat 11-12 - cetakan kedua 1994 - Dar Ibn Hazm.

[14]Kaifa Nata'amalu Ma'a al Sunnah al Nabawiyyah - Prof.Dr.Yusof al Qaradhawi - muka surat 67 - al Ma'had al 'Alami Li al Fikr al Islamiyy, Amerika Syarikat.

[15]Al Mughni An Hamli al Asfar - al Iraqi - hadis no. 3340.

[16]Silsilah al Ahadith al Dhaifah wa al Maudhu'ah - hadis no. 1607.

[17]Silsilah al Ahadith ad Dhaifah wa al Maudhu’ah - al Albani - hadis no. 39 dan Dhaif al Jami’ al Shaghir - hadis no. 5861.

[18]Majma’ al Zawaaid - al Haithami - hadis no. 8254.

[19]Al Mughni An Hamli al Asfar - al Iraqi - hadis no. 278.

[20]Dhaif al Jami’ al Shaghir - hadis no. 6163 dan 2414.

[21]Silsilah al Ahadith al Dhaifah wa al Maudhu’ah - hadis no. 57.

[22]Al Mughni An Hamli al Asfar - al Iraqi - hadis no. 74.

[23]Jami’ al Ulum wa al Hikam - Ibnu Rajab al Hanbali - jilid 2 - muka surat 10.

[23]Al Mughni An Hamli al Asfar - al Iraqi - hadis no. 3651.

[25]Dhaif al Jami’ al Shaghir - hadis no. 3535.

[26]Nota kaki no. 1 dalam buku al Mashnu’ Fi Ma’rifati al Hadith al Maudhu’ - Ali al Qari - muka surat 218.

[27]Jami’ al Ulum Wa al Hikam - Ibnu Rejab al Hanbali - jilid 1 - muka surat 489.

[28]Diambil daripada huraian al Albani dalam Silsilah al Ahadith ad Dhaifah wa al Maudhu’ah - hadis no. 2460.

[39]Al Mughni An Hamli al Asfar - hadis no. 410.

[40]Silsilah al Ahadith al Dhaifah wa al Maudhu’ah - hadis no.4.

[41]Al Mashnu’ Fi Ma’rifati al Hadith al Maudhu’ - Ali al Qari - muka surat 92 (nota kaki no.2).

1 Teguran:

Sebab tulah para ulama kena ambil tahu dan mencegah hadis2 palsu dari berluasa. Tengok apa dah jadi selepas 1400 tahun tanpa ketiadaan junjungan. Lepas ni apa pulak yang terjadi dengan agama kita.

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More