05 May 2009

Siri Kenali Buku Bermasalah

Assalamualaikum wbt...

Berikut adalah paparan mengenai buku-buku yang bermasalah yang terdapat di pasaran masa kini. Jodol-jodol ini didapati informasinya di laman web al-fikrah.net

Oleh itu, kita harus berwaspada dengan jenayah ilmiah terhadap buku-buku yang telah berleluasa dengan tujuan untuk menipu masyarakat terhadap ilmu.


Kitab #1

Jodol: Nahjul al-Balaghah (alur kefasihan)

Editor/Pengarang: asy-Syarief ar-Radhi ,w. 400H

Edisi Mesir: ditahqiq dan diringkas oleh syaikh Muhammad Abduh, ditahqiq semula oleh syaikh Muhd Muhyidin Abd Hamid al-Azhari

kata al-Zahabi (al-Mizan, 3:124), Syarief ar-radhi adalah penulis Nahju balaghah adalah seorang ahli kalam, seorang rafidhah (syi`ah) dan Muktazilah. Dia berdusta di atas nama amirul Mukminin Ali :ra, kitab itu penuh dgn kebatilan syi'ah termasuk mencaci maki terhadap dua khalifah: Abu Bakar dan Umar.Kitab #2

Jodol: al-Aghaani (Nyanyian)
Pengarang: Abu al-Faraj al-Asfahani (kota Esfahan, Iran), w. 967M/356H..
20 atau 21 jilid. Ia mengandungi pelbagai kisah AQ dan sejarah tamaddun manusia...
antara penerbitnya:
Baghdad: Matba'ah al-Iman (1969), Beirut: Dar al-Maktabah al-Hayah (1971) dan Darul Fikir (1987)

Ringkasan:

1. Ibn Manzur, Mukhtasar al-Aghani, 4 jld
2. Ibn Washil al-Hamawi, Tajriid al-Maghani, 6 jilid

Buku ini dicela oleh Ibn Jauzi sebagai pengarang yg tidak dipecayai dan kandungan kitab yg batil dan mungkar. Juga dicela oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah.

antara kandungannya ialah menghasut dan membenci bangsa arab, menghina ahlul bayt, kisah2 yg merosakkan akidah dan meremehkan ibadah2 yg maklum spt solat dan Haji.

al-Qardhawi mencela kitab ni dalam kitabnya Tarikhuna. sahabat Dr al-Qardhawi, Dr Abd `Azim al-Deeb, Univ Qatar mengatakan kitab al-Aghani adalah sungai beracun atau toksik.

* Buku al-Aghani amat disukai oleh Dr Taha Husin, negarawan dan ilmuan Mesir, seorang tokoh JIL (Jemaah Islam Liberal) arab

Jangan keliru dgn Abu Nu`aim al-Asfahani, w. 430 H yg mengarang kitab Hilyah al-Awliyaa'...Kitab #3: Tafsir al-Ahlam (Encyclopedia Mimpi) oleh Ibn Sirin

Jodol asal: Muntakhab al-Kalam fii Tafsir al-Ahlam (Pilihan Kata dalam Tafsir Mimpi)
Pengarang: Muhammad bin Sirin (w. 110H)

Komentar: Buku ini bermasalah kerana tiada sanad yg sampai utk mengaitkan buku Tafsir Mimpi dengan Ibn Sirin, namun ia beredar di pasaran dgn meluas di pasaran dunia dgn edisi Inggeris: Dream & Interpretation by Ibn Sirin.

Ia tidak kaitan dgn Ib Sirin ditegaskan oleh Ibn Sa`ad dgn alasan Ibn Sirin tidak menyukai menulis (Syaikh Abd Azi al-Sadhan, KSA, Koreksi kitab2 Popular, Pustaka as-Sunnah, ms 13.)

Juga disahkan oleh Dr Abu Aminah Bilal Phillips, Ta`bir ar-Ru'ya, Dar al-Fath, UAE, ms 7
Juga Imam Yaacob al-Fasawi, at-tariikh, 2/14) dan Prof MM Azami, KSA, Studies in Early hadith Literature/38.

Ta'bir Mimpi yg sahih boleh didapati dari bab Mimpi dalam semua kitab sunan dan bukannya dari tafsir ahlam oleh Ibn Sirin yang tidak sahih.Kitab #4: Tafsir

Jodol: Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn `Abbas (Kilauan Obor dari Tafsir Ibn Abbas)
Disusun oleh Abu Thahr Muhammad bin Ya`acob al-Fairuzabadi (w. 817H), pengarang al-Qamus al-Muhith.
Penerbit arab antaranya: Darul Kutub al-`Ilmiyyah, Beirut, 1987. Edisi terjemahan oleh PT Padi Indonesia, Rupiah 145K.

Kritik: [u]Kitab Tanwir al-Miqbas ini telah diyakini oleh sebahagian umat Islam sejak turun temurun sebagai kitab tafsir autentik Ibn Abbas, maka mereka membaca kitab ini dalam kuliah-kuliah tafsir mereka di masjid-masjid dan surau-surau.

Pendapat yang rajih ia adalah tidak sahih dan sanadnya periwayatannya bermasalah kerana ia diambil dari jalur sanad:
as-Suddi > al-Kalbi > Abu Salih > Ibn Abbas.

as-Suddi ialah Muhammad bin Marwan as-suddi as-Soghir, seorang yg dha`if
al-Kalbi ialah Muhammad bin Sa`ib al-Kalbi (matruk, ditinggalkan periwayatannya)
Abu Salih ialah mantan hamba Ummu Hani', juga dha`if.

Komentar para muhaqqiqin mengenai Tafsir Ibn Abbas, lalu menolak kesahihan utk dinisbahkan kepada Ibn Abbas:

a. syaikh Muhammad Husin al-Zahabi, (tafsir wal mufassiruun, 1: 82), sanad as-Suddi, al-Kalbi dan Abu Salih adalah sanad yg dinilai dusta oleh al-Syuyuti.
b. Dr Abd Aziz al-Humaidi, Tafsir Ibn Abbas wa Marwiyatih, 1: 27

c. Majmu' Fatawa lil Syaikhul Islam, Majmu` Fatawa, 4: 211. Tafsir ini dibuat-buat oleh Musa bin Abd Rahman, al-Kalbi dan Muqatil.

d. al-Syawkani, al-Fawaid al-Majmu`ah, 316, tafsir yg tidak dipercayai sebab ia diriwayat oleh jalur pendusta spt al-Kalbi, al-Suddi dan Muqatil bin Sulaiman.

Tafsir Ibn Abbas yg dipercayai sepatutnya datang dari sanad Mujahid (tafsir Mujahid) dan Ikrimah atau jalur Ali bin Abu Talhah.Kitab #5: Tazkirah

Jodol: Tanbiihul Ghaafiliin bi Ahaaditsi Sayyidil Anbiyaa'i wal Mursalin
Jodol melayu: Peringatan bagi yang lupa

Pengarang: Abu Laits Nashr bin Muhammad bin Ibrahim al-Samarqandi (w. 375H)

Seruan para muhaqqiqin agar menjauhi kitab ini:

a. Imam al-Zahabi (w. 748H): penulis memenuhi kitabnya dgn hadits2 palsu (Siyar, 16:323)
b. Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah (w.728H): "Abu Laits tidak mengetahui antara yg sahih dan dha`if dan tidak capable (mampu) dalam ilmu sanad, beliau hanya kumpul dan salin tanpa menilainya dan menyerahkan tanggungjawab khabar itu kepada yg menukil." (ar-Radd `alal Bakri, 15)

3. Syaikh Abu Fadhl al-Ghumari (w. 1993) Maghribi, Tidak layak orang awam membaca kitab ini kerana mereka tidak tahu membedakan hadith yg sahih dgn yg dha`if. (alHaawi fi al-Fatawa, 3:4)

0 Teguran:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More